Algemene Voorwaarden

  1. A-wijnen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58568123
  2. Het vestigingsadres van A-wijnen is Engelandstraat 94 te Almere.
  3. Het depotadres van A-wijnen is Engelandstraat 94, 1363 DE Almere.
  4. Het BTW nummer van A-wijnen is  NL001934037B02
  5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van A-wijnen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn met A-wijnen. Indien A-wijnen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat A-wijnen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  6. A-wijnen heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
  7. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van A-wijnen (www.a-wijnen.nl). Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met A-wijnen.
  8. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling betekent dat de klant de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.
  9. A-wijnen verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

10. Alle aanbiedingen van A-wijnen zijn vrijblijvend. A-wijnen behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

11. Alle prijzen zijn in euro’s. Prijzen van alcoholische dranken zijn inclusief accijns, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

12. Bestellingen voor goederen worden verzonden zodra betaling is ontvangen (tenzij anders is overeengekomen), dan wel onder rembours. Indien de bezorging onder rembours plaatsvindt zal A-wijnen het te betalen bedrag verhogen met Euro 5,00 (bovenop de rembourskosten).

13. In het geval dat de betalingstermijn van 14 dagen van een rekening voor goederen of diensten wordt overschreden, is A-wijnen gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente vermeerderd met een rente van 5% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. A-wijnen zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

14. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, A-wijnen heeft het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

15. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door A-wijnen overschreden wordt, zal A-wijnen de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met A-wijnen te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan A-wijnen te melden.

16. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen eenentwintig (21) werkdagen nadat A-wijnen het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

17. Wat betreft de levering van goederen, behoudt A-wijnen zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Bij deelleveringen betaalt de klant slechts eenmaal vervoerskosten, d.w.z. de meerdere vervoerskosten komen in dat geval voor rekening van A-wijnen.

18. Wij zijn niet gehouden enige leveringsverplichting te vervullen, zolang de afnemer tegenover ons zijn betalingsverplichting niet heeft nageleefd.

19. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van A-wijnen, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan A-wijnen zijn voldaan.

20. Indien afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel beslag wordt gelegd op zijn voorraden of een deel daarvan, zijn al onze koopovereenkomsten met hem van rechtswege en zonder rechtelijke tussenkomst automatisch ontbonden

21. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van A-wijnen, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan A-wijnen zijn voldaan.

22. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor A-wijnen. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door A-wijnen kunnen worden uitgesloten.

23. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft A-wijnen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat A-wijnen is gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Overigens wordt onder overmacht verstaan iedere tekortkoming die niet aan A-wijnen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

24. Indien een wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Annulering door de wederpartij zonder verplichting tot vergoeding van schade kan slechts dan wanneer A-wijnen door overmacht haar verplichtingen tot de overeenkomst meer dan 2 maanden heeft moeten opschorten.

25. A-wijnen houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.

26. A-wijnen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

27. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

28. A-wijnen zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. A-wijnen zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

29. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

30. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van A-wijnen.

31. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. A-wijnen deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

32. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van A-wijnen is het Nederlands recht van toepassing.

33. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met A-wijnen Engelandstraat 94 1363 DE Almere.